Právní informace

Videolide, s.r.o. (Videolide)

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se k obsahu webových stránek www.videolide.cz (dále jen "Stránky").

Software

Společnost VIDEOLIDE a / nebo její dodavatelé vlastní nebo vykonávají autorská práva ke všemu softwaru, který lze získat na těchto Stránkách (dále jen "Software"). Software lze používat pouze v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jen "Licenční smlouva"), pokud taková smlouva existuje. Licenční smlouva se dodává spolu se softwarem, nebo je jeho součástí. Software, který se dodává s Licenční smlouvou, nelze nainstalovat pokud koncový uživatel nevyjádří souhlas s Licenční smlouvou.

Software se poskytuje výhradně pro koncové uživatele na používání, které je v souladu s Licenční smlouvou. Společnost VIDEOLIDE a její dodavatelé výslovně zakazují jakékoliv reprodukování Softwaru a nebo jeho šíření, které není v souladu s Licenční smlouvou. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo poruší licenční smlouvu, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost VIDEOLIDE, s.r.o. požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Pokud není uvedeno v Licenční smlouvě jinak, společnost VIDEOLIDE a její dodavatelé prohlašují, že software poskytují "tak, jako je" a neposkytují na něj žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv. Zde uvedenými výlukami nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty

Společnost VIDEOLIDE povoluje použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek, zejména tiskových zpráv, technických údajů o produktech společnosti VIDEOLIDE, souborů, nejčastěji kladených otázek "FAQ", pokud budou dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

 

1. použití dokumentu není výslovně zakázáno

2. dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční

3. dokumenty získané z těchto Stránek budou použity výhradně pro informační účely pro osobní potřebu a nebudou nijak kopírovány ani dále šířeny

4. dokument nebude žádným způsobem upravován

5. dokument a každá jeho kopie bude obsahovat údaje o držiteli autorských práv

6. bude uveden zdroj, ze kterého byl dokument získán

 

Použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo neoprávněně používá dokumenty z těchto stránek, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost VIDEOLIDE požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Výše uvedený souhlas k použití dokumentů získaných z těchto Stránek nelze vykládat jako souhlas k použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy webových stránek www.VIDEOLIDE.cz.

Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti VIDEOLIDE je chráněna příslušnými předpisy a zákony o autorských právech, předpisy a zákony o ochranných nebo obchodních známkách, předpisy a zákony o ochraně před nekalou soutěží a dalšími zde neuvedenými právními normami. Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti VIDEOLIDE nesmí být kopírována, napodobována jako celek ani částečně. Jakékoliv i jen částečné použití jednotlivých prvků (to zahrnuje zejména, avšak nejen loga, grafické prvky, obrázky, zvuky) těchto Stránek, případně jejich kopírování není možné bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti VIDEOLIDE.

Společnost VIDEOLIDE ani její dodavatelé neposkytují žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených na těchto Stránkách nebo v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat na jakýkoliv účel. Všechny dokumenty, informace a grafické prvky jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ve stavu "tak, jako jsou." Na obsah dokumentů, informace a grafické prvky na těchto Stránkách neposkytuje společnost VIDEOLIDE a její dodavatelé žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv.

Společnost VIDEOLIDE a její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám z použití informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat. Společnost VIDEOLIDE a nebo její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám v souvislosti s použitím informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat. Zde uvedenými výlukami z odpovědnosti za škodu nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty a jiné informace publikované na těchto stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost VIDEOLIDE a její dodavatelé mohou kdykoli bez předchozího upozornění vylepšit nebo změnit zde popisované produkty nebo služby nebo programy. Informace uvedené na těchto Stránkách nebo v dokumentech na nich přístupných se proto z dobou mění, přičemž někdy nemusejí odpovídat vlastnostem poskytovaných produktů nebo služeb.

Hypertextové odkazy

Na těchto Stránkách mohou být umístěny hypertextové odkazy na stránky jiných subjektů. Tyto hypertextové odkazy vám umožní opustit tyto Stránky. Společnost VIDEOLIDE nemá žádný vliv na kontrolu stránek jiných subjektů a neodpovídá za obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost VIDEOLIDE rovněž neodpovídá za obsah stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na stránkách jiných subjektů. Společnost VIDEOLIDE neodpovídá za změny a aktualizace stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost VIDEOLIDE neodpovídá za žádnou formu přenosu z jakýchkoli stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Hypertextové odkazy na těchto Stránkách poskytuje společnost VIDEOLIDE výhradně jako pomůcku. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů v žádném případě neznamená, že společnost VIDEOLIDE schvaluje stránky jiných subjektů nebo jejich obsah.

Ochranné známky

Informace o nositeli autorských práv - Copyright © 2017 VIDEOLIDE, s.r.o. Autorská práva k programům na těchto Stránkách vlastní nebo vykonává společnost VIDEOLIDE, s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 263017 se sídlem Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle 159 00 Praha 5, Česká republika,

Otázky a problémy

S otázkami nebo problémy se obraťte prosím na Zákaznickou podporu společnosti VIDEOLIDE.