Obchodní podmínky

Videolide, s.r.o. (Videolide)

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

 1. Platnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu VIDEOLIDE (dále jako „produkt“) mezi Vámi a poskytovatelem produktu prostřednictvím webových stránek naší společnosti www.videolide.cz (dále jako „webové stránky VIDEOLIDE“), telefonicky nebo e‑mailem z České republiky (dále jako „smlouva“), jíž se uděluje licence k video programu VIDEOLIDE (dále jako „licence“).

 

 1. Poskytovatel. Poskytovatelem produktu je společnost VIDEOLIDE, s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 263017 se sídlem Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle 159 00 Praha 5, Česká republika. Naše společnost také poskytuje k softwarovému produktu VIDEOLIDE veškerou servisní podporu, vyřizuje reklamace, přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy apod.

 

 1. Nabyvatel. Nabyvatelem produktu může být spotřebitel/ka nebo podnikatel/ka.

 

 1. Uzavření smlouvy. Pokud máte zájem o získání produktu VIDEOLIDE, specifikace tohoto produktu, informace ceně a možná doba trvání oprávnění k jejich užívání, naleznete tyto informace na webových stránkách www.videolide.cz. Pro uzavření smlouvy musíte absolvovat objednací proceduru na webové stránce www.videolide.cz, nebo e‑mailem na adrese info@videolide.cz. Závazným potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře, nebo e‑mailem nám zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich závaznost. Potvrzením přijetí objednávky zasláním e‑mailu ze strany VIDEOLIDE na Vámi uvedenou e‑mailovou adresu dochází k uzavření smlouvy.

 

 1. Způsob dodání. Produkt VIDEOLIDE je dodáván v elektronické podobě. Testovací verze s omezenou časovou platností je ke stažení a k dostání zdarma. Pro prodloužení platnosti je nutno provést objednávk a uzavřít smlouvu. Na e‑mailovou adresu, kterou uvedete v objednávce, Vám zašleme informační e‑mail, který bude obsahovat veškeré důležité informace o licencování a době trvání licence produktu VIDEOLIDE, kterou jste si zakoupili. K plnému používání staženého produktu VIDEOLIDE budete oprávněni poté, co bude platba připsána na účet VIDEOLIDE. Až den připsání platby bude považován za den převodu práva (poskytnutí licence).

 

 1. Doba dodání. Ve většině případů zasíláme licenční e‑mail a informace nejpozději následující pracovní den po dni objednání produktu.

 

 1. Platba. Pokud objednáváte produkt VIDEOLIDE přes webové stránky www.videolide.cz, máte možnost zvolit si platební metodu. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem, on-line platební kartou. V případě úspěšné platby kartou zasíláme obratem licenční e‑mail spolu s daňovým dokladem. V ostatních případech je součástí licenčního e‑mailu zálohová faktura se splatností. Objednávky provedené e‑mailem je možné hradit pouze bezhotovostním převodem na základě obdržené zálohové faktury.

 

 1. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží (odeslání licenčního e‑mailu). V takovém případě musíte zaslat do sídla VIDEOLIDE nebo na e‑mailovou adresu info@videolide.cz průvodní dopis, kde vyjádříte svou vůli od smlouvy odstoupit a sdělíte kontaktní údaje obsahující Vaše jméno a příjmení nebo název firmy, číslo licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy budeme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, cenu příslušného předmětu smlouvy, kterou jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb používáme bezhotovostní převod na číslo účtu, ze kterého jsme platbu obdrželi nebo jiný, vámi udaný bankovní účet.

 

 1. Ochrana osobních údajů. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli dodat Vámi požadované licence, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu a pouze pro účel Vámi výslovně schválený a neposkytneme je třetím osobám. Společnost VIDEOLIDE, s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Licenční ujednání. Podmínkou užívání zakoupeného produktu je uzavření dohody o užívání software a o poskytnutí licence k užívání software mezi Vámi a poskytovatelem VIDEOLIDE, s.r.o., k čemuž dojde při instalaci dodaného produktu. Takto poskytnutá licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je postupitelná pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele, a je dále neprodejná. Prodloužení licence lze provést pouze na původního uživatele licence. Úplné znění licenčního ujednání musí být odsouhlaseno při instalaci produktu VIDEOLIDE a máte jej předem k dispozici k nahlédnutí na webové stránce VIDEOLIDE.

 

 1. Postup uzavření smlouvy. Objednávku je možné provést e‑mailem na adrese info@videolide.cz nebo online na www.videolide.cz

 

 1. Údaje o právech z vadného plnění. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

 1. Vady. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí produktu:

 • má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,

 • produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti

 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

 1. Kontrola produktu a zjištění vady. Nabyvatel předmět smlouvy podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu smlouvy.

 

 1. Práva z vad. Je-li vada odstranitelná, může nabyvatel požadovat opravu předmětu smlouvy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má nabyvatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


 2. Technická specifikace produktu, údaje o funkčnosti a kompatibilitě s hardwarem a softwarem, je uvedena na webové stránce www.videolide.cz

 

 1. Stížnosti. Pokud budete mít jakoukoli stížnost, rádi jí vyřídíme. V případě sporu můžete také využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to zejména u nevládních spotřebitelských organizací pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu, anebo můžete využít svého práva a obrátit se na orgán státního dozoru.

 

 1. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro nabyvatele.